Ronde 693  van de Onafhankelijke Radioamateurs Brabant “ORB” 17-04-2019


* Goedenavond zend, en luisteramateurs,

U kijkt weer naar de woensdagavond ronde.

En wij proberen u, zoals bij elke ronde weer wat nieuws te brengen.

Elke éérste dinsdag van de maand is er een “besloten” bijeenkomst

van de vriendenkring.

Deze worden gehouden in het scoutinggebouw van Rey de Carle,

Bladelstraat 2 in de wijk Reeshof te Tilburg.

Op deze avonden is onze QSL manager aanwezig.

De bijeenkomsten hebben een vriendschappelijk karakter, waar we

Ervaringen kunnen uitwisselen, gewoon gezellig bij elkaar kunnen zijn.

Wat bijkletsen, met af toe een lezing.

En….

Dat willen we graag zo houden

Onze rondeleider is

Johan PD2JCW.

 

 

 

*Storende signalen geven overlast in de ether

11/04/2019 door PH4X

Slechte apparaten en ondeugdelijke installaties 

kunnen storende signalen in de ether veroorzaken.

Deze etherruis kan op termijn leiden tot maatschappelijke ontwrichting 

of economische schade.

Agentschap Telecom roept in haar jaarverslag op 

alleen apparaten met een CE-markering te gebruiken 

en altijd een deskundig installateur in te huren.

Het is druk in de ether.

Zorgvuldig gebruik en een goede indeling van het spectrum moeten ervoor zorgen 

dat nu en in de toekomst de ether optimaal bruikbaar blijft.

Als 5G de komende jaren een hoge vlucht gaat nemen, 

dan vraagt dat om nog meer aandacht voor correct ethergebruik.

Agentschap Telecom kiest er bij storende apparaten voor om eerst met een fabrikant 

of importeur in overleg te gaan om tot oplossingen te komen.

Apparatuur wordt alleen in beslag genomen als er sprake is van illegaliteit.

Bij storende installaties geven we eerst de ruimte om zelf het probleem op te lossen. 

Het agentschap gaat ervan uit dat erkende installateurs 

die aangesloten zijn bij een branchevereniging, 

beschikken over de noodzakelijke deskundigheid 

om storende signalen die leiden tot etherruis te voorkomen.

Lees meer over etherruis en wat u daar zelf tegen kunt doen in de Staat van de Ether 2018.

Hamnieuws PA3E

 

 

*VNG WIJST KRITIEK VAN AT OP 5G-ANTENNEBELEID VAN DE HAND.

Geschreven door Administrator Apr 15, 2019

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) 

herkent de kritiek van het Agentschap Telecom over de impact van te grote diversiteit 

aan lokale regels op antennegebied niet, meldt Automatisering Gids.

Het Agentschap Telecom heeft in zijn jaarlijkse Staat van de Ether 

een hoofdstuk geschreven over het lokale vergunningen- en antennebeleid.

AT werkt aan advies

De telecomtoezichthouder werkt samen met de bedrijven in de sector 

aan een Handreiking Mobiele Bereikbaarheid.

De uitrol van 5G vraagt om verdichting in het netwerk, 

met grotere aantallen kleinere antennes dan nu.

Voor die antennes is ook veel glasvezel nodig, stelt het Agentschap.

Dat stelt met name gemeenten voor grote uitdagingen.

Het Rijk decentraliseert het vergunningenbeleid in de Omgevingswet.

Alle 355 gemeenten gaan de komende jaren hun Omgevingsvisie en Omgevingsplan opstellen.

In die ontwikkeling pleit het AT voor aansturing.

Op lokaal niveau is er vaak weinig expertise 

en mankracht beschikbaar voor het antennedossier.

Dat geldt ook voor de regie op de ondergrond waar de glasvezelkabels hun plek moeten krijgen, 

stelt het Agentschap Telecom.

Dat signaleert dat er een grote verscheidenheid is aan lokale regels.

Dat is onduidelijk en niet efficiënt voor operators.

VNG maakt impactanalyse

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een impactanalyse gedaan 

en daaruit geconcludeerd dat gemeenten volop aan de slag zijn 

met de voorbereidingen en zich daarbij aan de wettelijke verplichtingen houden.

"Het is niet de eerste keer dat mobiele netwerken worden aangelegd 

en we hebben geleerd van hoe het eerder ging", zegt VNG tegen Automatisering Gids.

Daarbij noemt VNG de ontwikkeling van 5G nog prematuur.

"Het stadium dat de eerste schop de grond in moet, is echt nog niet aan de orde."

De VNG verwijst naar de regering door te zeggen 

dat er eerst een elementaire discussie over 5G moet plaatsvinden op rijksniveau.

PI4RAZ PA3E

 

 

*WORLD AMATEUR RADIO DAY

Geschreven door Administrator   Apr 16, 2019

Elke 18e april zijn radio amateurs wereldwijd actief om World Amateur Radio Day te vieren.

Op deze datum in 1925 werd de International Amateur Radio Union opgericht in Parijs.

Amateur Radio experimenteerders waren de eersten 

die ontdekten dat het kortegolf spectrum 

— in plaats van dit als een verloren gebied te beschouwen 

— wereldwijde propagatie kon verzorgen.

In de race om deze kortere golflengtes in gebruik te gaan nemen, 

kwam amateur radio ernstig in gevaar en dreigde aan de kant geschoven te worden, 

zo staat in de geschiedenis van de IARU te lezen.

Amateur radio pioniers kwamen in 1925 bijeen in Parijs 

en richtten de IARU op om wereldwijd amateur radio te ondersteunen.

Vandaag is amateur radio populairder dan ooit, met meer dan 3.000.000 gelicenceerden operators!

18 april is de dag die door alle radio amateurs gevierd moet worden 

en om de wereld te vertellen over de techniek; dit is de gelegenheid voor amateurs 

om hun expertise te demonstreren in digitale en draadloze communicatie, 

vooral aan degenen in de gemeenschap die interesse hebben in draadloze techniek, 

maar nog geen toetreding tot de amateurwereld overwogen hebben.

World Amateur Radio Day is de dag waarop de IARU afdelingen 

hun mogelijkheden kunnen laten zien aan het publiek 

en kunnen genieten van vriendschappen met andere amateurs over de hele wereld.

Hoe de dag onder de aandacht gebracht wordt is aan de IARU regio's 

en afdelingen zelf om in te vullen.

Groepen kunnen het best hun activiteiten promoten op asociaal media

door de hash tag #WorldAmateurRadioDay te gebruiken op Twitter, Instagram en Facebook.

PI4RAZ PA3E

 

 

* Harry Nyquist (1889-1976)

Harry Nyquist was een Amerikaans elektrotechnicus van Zweedse afkomst,

die van groot belang is geweest voor de ontwikkeling van de communicatie en informatie theorie.

Hij heeft belangrijk werk verricht op het terrein van onder andere ruis

en het digitaliseren van signalen.

De voor radioamateurs minder bekende Nyquist, geboren in Nilsby, Zweden,

emigreerde op 18 jarige leeftijd naar de USA.

Van de Univ van Noord Dakota ontving hij daar in 1915 zijn ingenieurs diploma,

waarna hij in 1917 op de Universiteit van Yale promoveerde tot doktor in de  natuurkunde.

Vanaf 1917 tot zijn pensionering in 1954 werkte hij op de research afdeling van ATT,

dat later de beroemde Bell Labs werd genoemd.

Daar werkte hij onder meer aan telegrafie, ruis en terugkoppeling in elektrische systemen.

Gedurende zijn werkzame leven ontving hij meerdere onderscheidingen

voor zijn 'fundamentele' bijdragen.

In 1932 publiceerde hij zijn beroemde artikel over de stabiliteit van teruggekoppelde systemen.

Overal in onze transceivers vindt je teruggekoppelde versterkers.

Zonder de kennis van zijn theorie zouden deze bronnen van parasitaire oscillaties geworden zijn.

- En wie heeft in de begin jaren van zijn radio hobby niet eens zitten zwoegen

over een oscillerende laagfrequent of hoogfrequent versterker.-

Om de stabiliteit van een versterker te bepalen maken we een versterking-frequentie grafiek,

de Nyquist-plot, en gebruiken dan het 'Nyquist stabiliteits criterium'

om te kijken of onze versterker voldoende terug gekoppeld kan worden.

Van groot belang voor het digitale tijdperk, waarin we nu zijn beland, is zijn

baanbrekend werk, beter bekend als het Nyquist-Shannon sampling theorema.

Daarin wordt onder meer uitgelegd hoe je een analoog signaal moet digitaliseren,

zonder bandbreedte te verliezen en of extra storingen aan het oorspronkelijk signaal toevoegen.

De Nyquist frequentie, de hoogste toegelaten frequentie van het analoge signaal

is de helft van de sampling frequentie.

En omgekeerd is de Nyquist sampel frequentie

twee maar de bandbreedte van het aangeboden analoge signaal.

Het filteren van inkomende signalen gebeurt tegenwoordig niet meer met analoge L-C filters,

maar op het gedigitaliseerde signaal.

Ook daar is Nyquist's naam aan verbonden.

Het Nyquist filter is een begrip.

Een aanrader is het zeer leesbare artikel, voorzien van veel plaatjes, over digitale filters van PA0WV. 

Het is te vinden op de website van Wim, PA0WV,

 (PA0PHB);

RTTY bulletin PI4WNO PA3E

 

 

* NPR Nieuw Packet Radio modem

De Franse radioamateur Guillaume, F4HDK, heeft een nieuw radio modem ontwikkeld.

Traditioneel legde de radioamateur uitsluitend verbindingen via de 'ether',

dus met behulp van elektromagnetische golven.

De radioliefhebber van vandaag leeft daarentegen in een snel veranderende wereld

van steeds evoluerende digitale modi.

Daarbij wordt steeds meer gebruik gemaakt van de computer,

voor het besturen van zijn/haar radio sets.

Natuurlijk wordt ook gebruik gemaakt van het internet,

maar uitsluitend voor het

verzamelen van informatie over de gebruikte apparatuur

en voor nieuwe ideeën voor zelfbouw, enz.

Netwerken via de radio, bijvoorbeeld packetradio, waren vroeger ook populair,

tot de komst en het grootschalig gebruik van e-mail.

Een fysieke verbinding tussen de radioset en het internet om een QSO te maken

is in principe niet toegestaan en is - zeker bij de oude garde -

niet populair, om het zachtjes uit te drukken.

Dus blijven we zitten met een uiterst trage manier om via de 'ether' data uit te wisselen.

F4HDK, heeft nu een modem ontwikkeld, zijn NPR- of New Packet Radio-modus,

waarmee de radioamateur via het internet protocol, IP, op de 70 cm band,

data met een snelheid van 500 kBps, kan uitwisselen.

Daarbij is er ook de mogelijkheid voor HSMM-Hamnet.

Het project is 100 procent 'open-source'.

Het data verkeer is openbaar, omdat versleuteling, zoals toegepast op het internet,

niet toegestaan zal zijn door de overheid.

Meer informatie is te vinden op de website van Hackaday,

bestand: /2019/03/31/a-new-digital-mode-for-radio-amateurs/

Alles is wel in het Engels (PA3E)

RTTY bulletin PI4WNO PA3E

 

 

* Hobbyscoop en veiligheid

Binnen hobbyscoop hebben we veiligheid in een hoog vaandel staan!

Of het nu het plaatsen van een linkje voor hamnet op een bordes

of het plaatsen van een antenne op 350 meter in de toren van IJsselstein,

alles dient veilig te gebeuren.

De meeste amateurs die wel eens op de nok van een dak

of in een mast gehangen hebben of een ladder hebben betreden

om nog even snel iets te fixen hebben denk ik nooit heel lang stil gestaan

wat er allemaal kan gebeuren. “want ik doe het veilig……”

althans dat denkt men.

Zoals reeds gemeld doet hobbyscoop er alles aan om de installaties binnen de wettelijke

en lokale veiligheidseisen te beheren.

Zo kan het dus zijn dat werkzaamheden niet mogen worden uitgevoerd

omdat er simpelweg niet voldoende personen aanwezig zijn.

Bijvoorbeeld: de eis van de beheerder van de Gerbrandytoren in IJsselstein

is dat alle werkzaamheden die worden uitgevoerd in de buismast

en reportagecabine op 220 meter met ten minste 3 personen dient plaats te vinden.

Eén mastwacht en 2 personen die werken op hoogte. 

Het komt er dus op neer dat als er bijvoorbeeld op een knop moet worden gedrukt

of een antenne toch een beetje meer naar links moet worden gedraaid

om een betere verbinding te krijgen er dus 3 personen geregeld dienen te worden.

Dit is soms nog best een geregel kan ik je vertellen

Als de personen zijn geregeld dan is er een volgende uitdaging. 

Zijn de personen in het bezit van een zogenaamd certificaat VWOH

“veilig werken op hoogte”?

De personen die binnen hobbyscoop zich bezig houden met antenne

en zender werkzaamheden op hoogte zijn allemaal voorzien van een dergelijk certificaat.

Naast dit certificaat eist de beheerder dat alle personen die werkzaamheden verrichten

op de torens of masten in het bezit zijn van het VCA diploma.

Dit garandeert de beheerder dat ze kennis hebben genomen

van de basis veiligheid die behoort bij deze werkomgeving.

Nu denk je “we kunnen we aan het werk” ?

Nou bijna. 

Naast VCA en VWOH zijn er nog PBM (Persoonlijke Beschermings Middelen) nodig.

Kort gezegd een klimtuig!

Dit soort klimtuigen zijn er in 3 soort uitvoeringen :

basis harnas

positionerings/klim harnas

irata/rope acces harnas

Het basis harnas wordt doorgaans gebruikt als er alleen werkzaamheden worden verricht

die plaats vinden op een plat vlak zoals een dak of een bordes.

Hier een kort voorbeeld:

Met een positionerings- / klim harnas kan worden geklommen en gewerkt in een mast of paal.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een set “lijnen” ,één daarvan is een zogenaamde “Y” lijn.

Een “Y” lijn heeft zoals hierboven te zien twee grote haken en een kleine haak.

Tevens zit er in de lijn een zogenaamde val-demper verwerkt die,

mocht er toch een val gemaakt worden, de val dus danig worden gedempt

dat er minimale/acceptabele krachten op het lichaam worden uitgeoefend.

Let op dit is nog steeds pijnlijk!

Maar het verschil met of zonder demper is dan ook zeer groot.

De “Y” lijn wordt gebruikt om je zelf te zekeren als je jezelf verplaatst

op een bordes of klimt in een paal of mast.

De andere lijn(en) worden gebruikt om je zelf als je op je werkplek bent aangekomen

je zelf te positioneren zodat je je werkzaamheden veilig kunt uitvoeren.

Dat gaat als volgt in zijn werk:

Het IRATA/Rope access harnas is het zelfde als het hiervoor beschreven harnas

met als toevoeging is dat er speciale aanpassing is gedaan

die het mogelijk maakt om in touwen te klimmen en/of af te dalen.

Voor dit soort werkzaamheden is speciale extra training vereist.

De IRATA training dient ook regelmatig te worden herhaald.

Hobbyscoop werkzaamheden bevinden zich niet binnen het IRATA/Rope access domein.

Hier moet worden gedacht aan afdalingen vanaf een bordes

naar een lager gelegen antenne middels touwen.

Een echt vak apart en iets voor specialisten …

Kunnen we nu aan de slag ?

Er moeten nog 2 dingen worden geregeld.

Ten eerste dienen de boven genoemde PBM ’s jaarlijks een keuring ondergaan

zodat de alles binnen de normen valt, afgekeurde artikelen worden afgevoerd

en indien nodig worden vervangen.

Deze keuringen dienen door een keurmeester te worden gedaan

die hiervoor een opleiding heeft gehad en op de hoogte is

van de gestelde eisen voor dit soort materiaal.

Denk hierbij aan beschadigingen aan bijvoorbeeld touwen

en of sluitingen van de haken nog goed functioneren.

Als dit alles in orde wordt bevonden krijg je van elk artikel

een keuringspapier met daarop vermeld dat het artikel gekeurd is

en in orde is bevonden op die datum.

Elke keer als je je materiaal wilt gaan gebruiken

moet je het controleren op correcte werking en eventuele gebreken

of defecten direct signaleren en dit PBM middel niet meer gebruiken.

Het gaat immers om je eigen veiligheid en daar ben je zelf direct verantwoordelijk voor.

Zo, nu hebben we aan alle veiligheidsmaatregelen voldaan.

De toestemming van de beheerder van de toren

waar we aan de slag willen gaan is binnen en toch kunnen we nog niet aan het werk!

Dit kan voor komen omdat er zijn al andere werkzaamheden in de mast/toren

worden uitgevoerd die onmogelijk te samen kunnen worden uitgevoerd.

Bijvoorbeeld, je ben aan het hijsen

boven iemand die daar een antenne aan het uitrichten is.

Dus het is zaak dat je werkzaamheden ook goed gepland zijn

en dit tijdig doorgeeft aan de beheerder zodat hij dit kan toetsen

en kan kijken of dit niet kruist met andere werkzaamheden.

We zijn immers niet de enige op de toren. er word behoorlijk gebruik gemaakt

van de diverse hoge opstelpunten in Nederland door diverse partijen

die allemaal zo hun eigen planning hebben.

Als dan de “go” is ontvangen dan kunnen we eindelijk aan het werk.

Oja voordat we naar boven gaan zetten we ook nog het terrein

en de parkeerplaats af middels lint en een bord waarop de telefoon nummers staan

of er hangt een portofoon.

De persoon meldt zich bij de uitvoerder en indien noodzakelijk

worden de werkzaamheden kort gestopt en kan de persoon

veilig de zone betreden met een veiligheidshelm op.

Dus, we gingen even een antenne ophangen op 350 meter.

Het is iets meer werk dan die verticale witte stok op je schoorsteen hangen.

Ook niet geheel onbelangrijk:

De personen die binnen hobbyscoop dit werk doen

betalen de kosten voor dit soort materiaal en training uit eigen zak.

Dit zien wij als een bijzonder groot gebaar dat deze personen

zich verantwoordelijk voelen om dit te doen.

Dus als je volgende keer weer zo’n mooie opstelling ziet

van een net nieuw geplaatste hamnet link

of andere hobbyscoop systeem antenne

denk dan eens aan bovenstaand verhaal

en wat er allemaal nodig is/was om dit mogelijk te maken.

Hobbyscoop PA3E

Ik heb dit item geplaatst al gebruik ik de repeaters niet

(Omdat ik niet meer mobiel weg kan.)

ik waardeer het harde werk van de lui die dit in Nederland mogelijk maken.

Edmond PA3E

 

 

*Hallo Luisteraars

Deze kwam ik tegen: eerste private maanlander crasht op de maan.

12-04-2019 Caroline Kraaijvanger.

Het lijkt erop dat de hoofdmotor van de lander niet werkte.

Na twee maanden onderweg te zijn geweest,

daalde de allereerste private

– oftewel niet door overheden gefinancierde

– maanlander gisterenavond af richting het oppervlak van de maan.

Maar wat een enorme mijlpaal had moeten worden, ging jammerlijk mis.

De belangrijkste motor aan boord van de lander weigerde dienst

en de lander lijkt op het oppervlak van de maan te zijn gecrasht.

Dat laat SpaceIL, de Israëlische organisatie die de maanlander

samen met Israël Aerospace Industries (IAI) ontwikkelde en lanceerde, op Twitter weten.

De reis

Met de crash is een einde gekomen aan een tot gisterenavond veelbelovende reis.

De maanlander – Beresheet genoemd – werd in februari met succes vanuit Florida gelanceerd.

En ook daarna leek alles – op een klein en snel verholpen computerprobleempje na – vlekkeloos te verlopen.

En Beresheet nam begin maart zelfs de tijd om een prachtige selfie te maken

waarop niet alleen de lander, maar ook de aarde te zien was.

Krap een maand later nestelde de lander zich succesvol in een baan rond de maan.

Maar daadwerkelijk landen op het oppervlak van dit hemellichaam bleek vannacht dus een brug te ver.

Toch heeft de missie op verschillende manieren geschiedenis geschreven.

Zo is Beresheet de eerste volledig door private partijen gefinancierde sonde

die er in geslaagd is om zich in een baan rond de maan te nestelen.

Google Lunar XPrize

Desalniettemin is de teleurstelling over de crash enorm.

SpaceIL heeft jaren aan Beresheet gewerkt.

In eerste instantie gebeurde dat in het kader van de Google Lunar XPrize.

Deze wedstrijd ging in 2007 van start en daagde deelnemers uit om een maanlander

en -rover te bouwen, op de maan te zetten,

het rovertje minimaal 500 meter af te laten leggen,

foto’s te laten maken en naar de aarde te sturen.

Wie daar als eerste in slaagde, zou 30 miljoen dollar krijgen.

Verschillende teams gingen de uitdaging aan, maar de één na de ander viel af.

Ook werd de deadline die de organisatie van de Google Lunar XPrize stelde keer op keer verschoven.

Het geeft wel aan hoe lastig het is om een maanmissie op te zetten en uit te voeren.

In 2017 stelde de organisatie van de Google Lunar XPrize een keiharde deadline:

om nog aanspraak te kunnen maken op het prijzengeld moesten de deelnemers

– in dat stadium waren er nog vijf,

waaronder SpaceIL – hun maanlanders en -rovers echt voor 31 maart 2018 lanceren.

Geen van de partijen slaagde daar in en dus eindigde de Google Lunar XPrize zonder winnaar.

Maar verschillende deelnemers van het laatste uur beloofden hun werk voort te zetten

en toch naar de maan te gaan.

SpaceIL is de eerste partij die de daad bij het woord voegde.

Hoewel SpaceIL er niet in geslaagd is de maanlander heelhuids op de maan te zetten,

lijkt het dus een kwestie van tijd voor de eerste private partij voet op de maan zet.

Twee andere oud-deelnemers aan de Google Lunar XPrize

– Moon Express en PTScientists – zijn nog altijd in de running

om als eerste een door private partijen gefinancierde lander op het oppervlak van de maan te zetten.

PTScientists was voornemens nog deze zomer een poging te wagen,

maar heeft dat inmiddels uitgesteld naar 2020.

Moon Express zou nog wel dit jaar willen proberen om een lander op de maan te zetten.

Beide partijen hebben inmiddels op de crash van de Israëlische lander gereageerd

en lijken zich beter dan ooit te realiseren dat een lander op de maan zetten geen gelopen race is.

“De ruimte is hard,” zo schrijft PTScientists in reactie op de crash van Beresheet.

scientias.nl Frans  PA3CAZ

 

 

*DMR-repeater PI1APD uitgeschakeld

16/04/2019 door PH4X

Vandaag is de PI2NOS-ontvanger in Apeldoorn uitgeschakeld.

Ook de DMR-repeater PI1APD is uitgezet.

Dat schrijft een van de beheerders op Facebook.

Dit omdat het opstelpunt in Apeldoorn niet meer gebruikt kan worden.

Eerder al werden zenders en ontvangers van PI2NOS in Noord-Nederland afgeschakeld,

alsook delen van Zuid-Nederland waaronder de ontvanger in Breda.

Hobbyscoop heeft eerder aangekondigd haar systemen deels af te gaan bouwen.

Hamnieuws PA3E

 

 

*ZENDBEPERKINGEN 13CM

Geschreven door Administrator Apr 17, 2019

Het is hoogseizoen voor de zendbeperkingen op dit moment.

Ik had eergisteren al een melding van een aantal aanpassingen aan de mag niet tabel,

maar ik had nog niet gekeken.

Blijkt de eerste vandaag al in te gaan...

Check dus ff de update als je op 13cm uitkomt.

Als eerste een totale lockdown van de hele band 2320 - 2400MHz i.v.m.

de opnamen/uitzending van The Passion ,

in een straal van 35km van Dordrecht om woensdag 18 en donderdag 19 april.

Dat betekent niet zenden in dat gebied, en daarbuiten ook niet op Dordrecht richten.

Dan hebben we op zaterdag 20 en zondag 21 april de Amstel Gold Race ,

waarvoor eveneens de hele band 2320 - 2400MHz op slot moet.

Hoewel het AT voor dit event geen coördinaten specificeert,

blijkt dat de routes die uitgezet zijn, zich voornamelijk door Zuid-Limburg slingeren.

Limburg mijden dus, althans op 13cm.

Vervolgens hebben we een aankondiging voor Koningsdag ,

waar wederom de hele band 2320 - 2400MHz op slot moet van donderdag 25 t/m zondag 28 april.

Ook nu geen coördinaten, maar de koning bezoekt Amersfoort

dus daar in de buurt zal je zeker niet mogen zenden.

Echter: Radio 538 doet ook een duit in het zakje: op vrijdag 26 en zaterdag 27 april

moet om die reden de hele band 2320 - 2400MHz weer dicht rond vermoedelijk Breda;

ook nu zijn geen coördinaten gegeven.

De boodschap is dus eigenlijk:

Laat t/m 28 april je 13cm apparatuur uit staan als je goed wil zitten...

PI4RAZ  PA3E

 

 

*Call mutaties ach het is maar vulling HI HI .

Uitgegeven Calls

PA1BC

PA3AGX

PB1WL

PB8RS

PC3E

PD1CAL

PD1KYP

PD4X

Ingetrokken Calls

PA3FVL

Momenteel zijn er 12699 actieve call.

Zo zijn jullie weer op de hoogte.

PI4RAZ  PA3E

 

 

* AIVD: Chinese invloed C2000 onwenselijk

verbinding04.2019

Als het aan de AIVD ligt, wordt het C2000-netwerk niet door Hytera geleverd.

Dat schrijft de geheime dienst in haar jaarverslag.

Volgens de spionnendienst is duidelijk dat Chinese bedrijven de Nederlandse belangen ondermijnen.

“Ook is ons om advies gevraagd over de risico’s voor de nationale veiligheid

bij de uitrol van een vernieuwd C2000-systeem.

De AIVD vindt het onwenselijk dat Nederland voor de uitwisseling van gevoelige informatie

of voor vitale processen afhankelijk is van de hard- of software van bedrijven uit landen

waarvan is vastgesteld dat ze een offensief cyberprogramma tegen Nederlandse belangen voeren.”

De AIVD maakt aan betrokken partijen zoals ministeries inzichtelijk hoe de verhoudingen zijn

tussen dergelijke bedrijven en hun overheid, zodat zij de risico’s kunnen afwegen.

“Het is belangrijk om te kijken naar mogelijkheden, intenties en belangen

van de betrokken staten en de nationale wetgeving.

Het is ook van belang dat de Nederlandse gebruiker ervoor zorgt

dat hij altijd controle heeft over zijn eigen data”,

schrijven de ambtenaren van de veiligheidsdienst.

http://www.verbinding.tv PA3E

 

 

*Onze moppen van de week:

Waarom hebben sommige mannen liever een hond dan een vrouw??

1. Hoe later je thuis komt, hoe liever je hond je ziet

2. Je hond stoort er zich niet aan, als je hem per ongeluk met een andere naam aanspreekt....

3. Honden hebben graag dat er veel rommel op de vloer ligt.....

4. De ouders van je hond komen tenminste nooit op bezoek........

5. Je hond aanvaardt een hoger toontje om hem je te doen te begrijpen...

6. Je hoeft nooit op je hond te wachten, hij is er 24 uur per dag.

7. Honden vinden je aardig, zelfs als je gedronken hebt.

8. Honden houden van jagen en vissen.

9. Honden maken je 's nachts niet wakker om te vragen: "Als ik sterf, neem je dan een andere hond??"

10. Als je hond een andere hondengeur ruikt, wordt hij niet kwaad, integendeel.

En de laatste, maar niet de minste:

11. Als je hond verdwijnt, vertrekt hij niet met de helft van de inboedel.

 

Er zitten twee zwervers op een bank in het park.

De één legt een stuiver op de bank.

Waarop de ander vraagt: "Waarom doe je dat?"

Waarop de eerste antwoordt: "Ik wil eens voelen hoe het is om geld op de bank te hebben!"

 

Er staat een paar militairen tegenover elkaar op te scheppen over hoe hoog hun IQ wel niet is.

Dan komt er iemand naast hen staan, die al een tijdje heeft staan luisteren.

Hij zegt: "Nee jongens, het meten van je slimheid aan de hand van het IQ is allang verleden tijd.

Ze hebben allang een nieuwe eenheid gevonden: de 'tère.'"

Al die militairen knikken zo'n beetje en zeggen allemaal zoiets van:

"Ja, daar hebben we wel eens iets over gehoord."

Dan zegt de man: "Ik zal een voorbeeld geven.

Einstein bijvoorbeeld, was heel erg slim.

Hij was dus een 'mega-tère'.

Kijk ik, ik ben niet zo slim, ik ben een 'kilo-tère'.

En ja, dan heb je ook nog militairen!"

 

een oud dametje rijd met de fiest over een verlaten landweggetje.

plots rijd ze voorbij een stel legerwagen.

als ze bij de brug komt wordt ze tegengehouden door 2 militairen.

"sorry maddameke" zegt de grootste,"

hier kunde ni door wij zijn op manoeuvres en deze brug is opgeblazen".

"Maar allee" zegt dat dametje "die brug is nog heel".

"Nee" zegt de andere soldaat"

zie je da groot gat int midden niet".

Het dametje druipt af en passeert een andere militair die op de grond ligt te slapen.

"allee meneer kunde gij mij ni uitleggen wa hier allemaal gaande is?"

"sorry mevrouw ik weet van niks ik ben al 2 dagen dood"

Lachjekrom PA3E

 

 

*Heeft ook u iets te koop.

 

Of weg te geven of u zoekt iets.

Misschien hebt u informatie nodig?

Laat het weten via het ORB e-mailadres wij nemen het dan op in de ronde.

Misschien kan een medeamateur u helpen*

Zo nu zijn we weer aan het einde gekomen van deze 693e ronde.

Johan PD2JCW,

en onze vast copy leveranciers

wensen u nog een prettige avond verder.

Tot de volgende ronde maar weer.

Het ORB TEAM


Terug naar de Ronde