Ronde 815 van de Onafhankelijke Radioamateurs Brabant “ORB” 02-03-2022


* Goedenavond zend-, en luisteramateurs,

U kijkt weer naar de woensdagavond ronde.

En wij proberen u, zoals bij elke ronde weer wat nieuws te brengen.

Elke éérste dinsdag van de maand is er een

“Besloten” bijeenkomst van de vriendenkring.

Deze worden gehouden in het scoutinggebouw van Rey de Carle-,

Bladelstraat 2 in de wijk Reeshof te Tilburg.

Op deze avonden is onze QSL-manager aanwezig.

De bijeenkomsten hebben een vriendschappelijk karakter, waar we

Ervaringen kunnen uitwisselen, gewoon gezellig bij elkaar kunnen zijn.

Wat bijkletsen, met af toe een lezing.

En….

Dat willen we graag zo houden

Onze rondeleiders zijn Johan PD2JCW en Frank PF1SCT.

 

*DARU Magazine editie#24 staat klaar om te downloaden.

Wij wensen je veel leesplezier!

En uiteraard horen we ook nu graag weer of het magazine je bevalt.

Misschien heb je tips, verfrissende ideeën of kopij voor het volgende nummer?

Mail jouw reactie naar magazine@daru.nu

Alle DARU Magazines zijn hier gratis te downloaden.

Word ook lid van de DARU voor slechts €15,00 per jaar!

Aanmelden kan via deze link.

Beste lezers,

Voor jullie ligt alweer een mooi gevuld magazine van DARU 

met een veelheid en veelzijdigheid aan artikelen. 

Voor ieder wat wils.

In eerste instantie had ik een voorwoord geschreven 

dat ik om meerdere redenen op het laatste moment heb geschrapt.

Op het moment van schrijven hadden we net last van storm Eunice 

en versterkte Poetin zijn troepen rond de Oekraïne.

Inmiddels zijn er meer stormen geweest, 

met achterlating van behoorlijk wat schade 

en is Rusland Oekraïne binnengevallen.

Het past mijns inziens niet om daar als vereniging voor radio(zend)amateurs 

extra aandacht aan te besteden anders dan dat het nog meer bewust maakt 

van de broosheid van onze samenleving 

in een tijd dat we ongelooflijk van internet afhankelijk zijn.

En daarom blijkt weer hoe belangrijk onze hobby is, 

maar vooral ook hoe belangrijk het is dat we met elkaar samen optrekken 

in plaats van op voet van oorlog of erger. 

In het geschrapte voorwoord schreef ik een opinie over, 

naar mijn mening, sterk ouderwetse bestuursvormen 

en de effecten daarvan in de huidige tijd.

De invasie vanuit Rusland bewijst dat en tegelijkertijd 

zou mijn column in dat licht hebben geleid tot een discussie 

die naar mijn mening nu niet past.

Voor nu dan over naar een rijk gevuld magazine 

met onderwerpen als het beleid van woningcorporaties 

en de belangen van radioamateurs in relatie tot antenneplaatsing, 

intermodulatie en andere ellende, ervaringen van

PA3FKM met zijn mislukte project over de ombouw van een 27MC bak, 

informatie over radiomarkten die komende maanden gepland zijn 

en uiteraard de vertrouwde rubrieken.

Veel leesplezier!

De rubriek ‘van het DARU-team’ 

wordt afwisselend geschreven door iemand vanuit het DARU-kernteam.

73, Bert Woest / PD0GKB Voorzitter

https://www.daru.nu/  Edmond PA3E

 

 

*In dit nummer:

DARU Magazine -2- Editie 24

Navigeren binnen het DARU Magazine

DARU info / Colofon

Van het DARU team

Een verslag van de Hamcation in Orlando Florida

Beleid van woningcorporaties en de belangen van radioamateurs

SOTA wereld hoogterecord

CQ CQ Locator Contest

Intermodulatie en andere ellende

VHF ervaringen in Caribisch Nederland

De ideale repeater antenne

Soms lukt het gewoon even niet...

PI2RLT, de nieuwe 70cm repeater in Raalte

Kort ander nieuws

Activiteiten– en contestkalender

Hamgear and Gadgets

De raadplaat

Radio-varia

‘Spade & Archer’ lezersvragen

Een ‘semi zelfbouw’ multiband HF-vertical

DARU Magazine -10- Editie 24

https://www.daru.nu/  Edmond PA3E

 

 

*Beleid woningcorporaties en de belangen van radioamateurs

Door Jaap van Duin, PA7DA

Goede vertegenwoordiging van huurders 

daar waar het gaat om het opkomen voor de belangen van radio(zendt)amateurs, 

en dan vooral de antenneplaatsingsproblematiek, is zeer noodzakelijk.

PA7DA stuurde ons een artikel waarin hij zijn ervaringen in de afgelopen jaren beschrijft.

Introductie

Ik ben bestuurslid bij de Huurdersparticipatie voor de Noordwijkse huurders (SHN) 

bij een woningcorporatie die actief is binnen de Bollenstreek.

Voor een radiozendamateur die een antenne wil plaatsen 

op een gehuurde woning is toestemming van de corporatie nodig, 

ook al is de antenne installatie voor het omgevingsrecht vergunningsvrij.

Ik verbaas me over het gemak waarmee vandaag de dag verzoeken 

om antenneplaatsing van tafel worden geveegd, 

omdat men geen kennis van zaken heeft 

of antennes op daken maar lelijk vindt.

Ondanks toezeggingen dat men niet moeilijk zou doen 

over hooguit een handjevol aanvragen 

om een antenne te plaatsen hebben we een harde les geleerd.

Want het ene na het andere verzoek werd afgewezen, 

soms zelfs met het advies om maar een andere hobby te zoeken...

Definities en wettelijke bepalingen

Een ‘Toegelaten Instelling’, zoals een woningbouwcorporatie 

(verder corporatie genoemd), 

die woningen in de sociale sector verhuurt, 

is bij het bepalen van haar beleid afhankelijk 

van een aantal spelregels welke in de wet zijn vastgelegd.

De minister bepaalt de maximale huurverhoging 

die wel verder onderhandeld dient te worden met de Huurdersparticipatie.

Het gemeentelijk beleid rond de “Volkshuisvesting” 

onderhandelt tussen gemeente, corporatie en de Huurdersparticipatie.

Op veel beleidsterreinen dient de corporatie advies in te winnen 

bij de huurdersparticipatie, 

dit is het geval bij het beleid rond ‘Zelf Aangebrachte Voorzieningen’ (ZAV), 

waar ook antennes onder vallen.

De praktijk

De huurdersparticipaties worden landelijk ondersteund door de Woonbond, 

want de bestuursleden van deze stichtingen 

en verenigingen zijn goedwillende amateurs 

die hun werkzaamheden in hun vrije tijd verrichten, 

maar ze missen vaak de nodige kennis, 

waaronder die over de antenneplaatsing-problematiek.

Deze bestuursleden menen over het algemeen 

dat antennes lelijke dingen zijn, 

die voor de huidige consument onnodig zijn.

Radioamateurs worden op zijn best gezien als goedwillende amateurs 

die zonder opleiding of achtergrond hun hobby uitoefenen 

en de mensen amuseren met muziekuitzendingen 

of in het slechtste geval anderen storen op radio of TV.

Het is van groot belang dat een huurdersparticipatie 

(als deskundige) met een (gelicenseerde) radiozendamateur 

in zijn/haar gemeente contact heeft.

Liefst als bestuurslid of adviseur op het ‘ZAV’-gebied.

Ook een niet-huurder van de bewuste corporatie 

kan hierin veel betekenen, 

al was het maar om de vaak uitgesproken persoonlijke mening over 

‘dat lelijke staalwerk’ en dat men beter ‘een andere hobby kan zoeken’.

Intussen is bij corporaties het idee ontstaan 

dat men geen antennes meer hoeft toe te staan aan huurders.

Dit komt mede omdat een aantal rechtszaken verkeerde uitspraken hebben opgeleverd.

Helaas zijn de amateurs daar niet tegen in beroep gegaan.

Soms vanwege de psychische belasting, 

soms vanwege de financiële situatie 

(want het kan soms erg lang duren én behoorlijk in de papieren lopen).

Het resultaat is dat de bestuurders denken dat nu 

een wettelijke basis aanwezig is om antennes 

altijd af te wijzen en dat gebeurt nu nagenoeg altijd.

Externe bureaus en ingehuurde juristen 

menen dat de juridische basis stevig genoeg is 

en adviseren dus altijd tot afwijzen van verzoeken 

tot het plaatsen van antennes.

Zelfs het factsheet dat Aedes samen met enkele amateurs heeft opgesteld 

en op haar website had staan is (na overplaatsing van de contactpersoon) verwijderd. 

Opvallend is dat de commerciële Mobile Netwerkvertegenwoordigers 

wel met Aedes praten en de amateurs niet…

Intussen is de lobby van de corporaties een stap verder: 

men meent dat het recht van vrije meningsuiting 

dat is vastgelegd in het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens 

en de fundamentele vrijheden

(artikel 10 EVRM) niet meer van deze tijd is.

Dat is niet juist.

Artikel 10 EVRM is zelfs moderner dan de Nederlandse grondwet 

en kent meer specifieke uitzonderingen, 

waardoor het soms (zoals in antennekwesties) meer duidelijkheid verschaft.

De lobby baseert zich kennelijk niet op de feiten, 

maar laat zich leiden door haar wensen.

Bovenstaande door PA7DA aangeleverde informatie 

is bewerkt voor BOAN (Bureau Ondersteuning Antenneplaatsing Nederland) 

door Frank PE1EWR.

De juridische status van radiozendamateurisme:

Het radiozendamateurisme is meer dan een hobby.

In de communicatiekringen van regelgeving voor frequentiegebruik 

en toedeling van frequentieruimte hanteert men de term ‘amateurdienst’:

‘Een radiodienst van zelfontwikkeling, onderlinge radiogemeenschap 

en technische onderzoekingen, uitgeoefend door radioamateurs, 

dat wil zeggen door bevoegde personen, 

die zijn geïnteresseerd in de radiotechniek, 

uitsluitend met een persoonlijk oogmerk en zonder geldelijke interesse.

Zie ook artikel §1.56 van de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU)

De definitie heeft het over bevoegde personen.

Dat houdt in dat ieder land moet zorgen voor een adequaat systeem 

van opleiden en examineren van personen die radiozendamateur willen worden.

In Nederland realiseert het Agentschap Telecom 

dit in samenwerking met de radioamateurverenigingen.

https://www.daru.nu/  Edmond PA3E

 

 

*Aflevering 28 van The TXfactor

24/02/2022/0 Reacties/in websites/door redactie

De 28e uitzending van de serie TX Factor 

is online gezet door de makers.

Ook deze keer hebben de makers 

diverse verschillende onderwerpen.

In deze laatste aflevering aandacht voor onder andere:

It’s been over a year since our last episode was released 

so we’re trying to make up for lost time by releasing 

show number 28 almost eight years after our first show 

back in February of 2014.

Where have the years gone?!

In this show, Bob and Mike get to grips 

with constructing a digital voice modem 

using an MMDVM module kit and Raspberry Pi Zero, 

and Bob reviews the long-awaited ID-52 5W 

hand-held transceiver from Icom.

28e uitzending van de serie TX

https://hamnieuws.nl/ Edmond PA3E

 

 

*Radiogolven maakte Amerikaanse diplomaten ziek.

Frank Webmaster PI4RAZ.

Geplaatst op 23 februari 2022.

Radiogolven zijn aangewezen 

als de bron van gezondheidsproblemen 

waar Amerikaanse diplomaten in het buitenland mee te maken hebben.

Een panel van onderzoekers 

die voor Amerikaanse inlichtingendiensten werken, 

heeft geconcludeerd dat sterk gerichte elektromagnetische pulsen 

deels verantwoordelijk zijn voor een verbijsterende reeks hersenletsel 

die werden gemeld door Amerikaanse spionnen 

en diplomaten die al in 2016 in het buitenland werkten.

De conclusies van de wetenschappers bevestigen 

een eerdere theorie voor wat het ‘Havana-syndroom’ is gaan heten.

De bevindingen wijzen erop dat de radiosignalen werden uitgezonden 

door een extern apparaat, 

waardoor sommige functionarissen en diplomaten 

van de Central Intelligence Agency werden getroffen.

De leden van het panel deden geen pogingen 

om te bepalen wie achter de uitzendingen 

van de gepulseerde elektromagnetische energie zat.

Het syndroom ontleent zijn naam aan de eerste groep mensen 

die dergelijke symptomen vertoonden terwijl ze werden toegewezen 

aan de Amerikaanse ambassade in Havana, Cuba.

Ambtenaren hebben gezegd dat soortgelijke symptomen 

sindsdien zijn gemeld door Amerikanen 

die voor de Amerikaanse regering in 70 verschillende landen werken.

https://www.pi4raz.nl/  Edmond PA3E

 

 

*Amateur radio ban in Oekraïne.

Frank Webmaster PI4RAZ.

Geplaatst op 24 februari 2022.

Oekraïne heeft met ingang van 24 februari 

de noodtoestand uitgeroepen in heel Oekraïne, 

met uitzondering van de oostelijke oblasten Donetsk en Loehansk.

Het parlement keurde het decreet goed 

dat op 23 februari door president Volodymyr Zelensky was uitgevaardigd, 

aangezien de dreiging 

van een totale Russische invasie van Oekraïne blijft groeien.

De oblasten Donetsk en Loehansk 

hebben al een speciale juridische status 

vanwege de aanhoudende bezetting van Rusland sinds 2014.

Beperkingen die door de noodtoestand zijn ingevoerd, 

duren 30 dagen en variëren afhankelijk van de regio.

De noodtoestand stelt de autoriteiten in staat 

om de grondwettelijke rechten van het publiek tijdelijk in te perken.

Het besluit geeft groen licht voor de volgende maatregelen:

*verhoogde bescherming en veiligheid van de openbare orde;

*controle van identificatiedocumenten van burgers en zo nodig fouilleren;

*verbod op protesten;

*tijdelijke of permanente evacuatie van mensen 

uit gevaarlijke gebieden en het voorzien van onderdak;

*verbod op verplaatsing van dienstplichtigen 

en reservisten zonder kennisgeving;

*verbod op het produceren en verspreiden van informatie 

die “de situatie kan destabiliseren”;

*verbod op radiozendapparatuur voor amateurs.

Andere maatregelen die “indien nodig” 

kunnen worden geïmplementeerd, zijn onder meer:

*een avondklok;

*een speciaal regime van binnenkomst en vertrek;

*verbod op massa-evenementen;

*“bijzondere regels” voor het online verspreiden van informatie.

Overigens waren tot een uur geleden nog Oekraïense stations in de lucht, 

maar dat is dus met ingang van vandaag verboden.

https://www.pi4raz.nl/  Edmond PA3E

 

 

*DX-tips.

Frank Webmaster PI4RAZ.

Geplaatst op 25 februari 2022.

De DX-tips voor de week van 25 februari – 4 maart

*SRI LANKA, 4S. Operators DK7DR and DC0KK 

will be QRV as 4S7DRG and 4S7KKG, 

respectively, from the former Deutsche Welle shortwave broadcast relay station 

near Trincomalee from March 2 to 9.

Activity will be on 40 to  15 meters with a focus on SSB and FT8.

QSL to home calls.

*MALAWI, 7Q. Don, K6ZO is QRV as 7Q6M 

while working at the Embangweni Mission Hospital.

Activity is in his spare time.

This includes being an entry in the CQ World Wide 160 Meter SSB 

and upcoming ARRL International DX SSB contests.

QSL direct to home call.

*MALDIVES, 8Q. Operators Karel, OK2WM 

and Vlad, OK2WX are QRV as 8Q7WM and 8Q7WX,

respectively, from Innahura Island, IOTA AS-013, until March 8.

Activity is on 160, 80, and 40 meters using CW and SSB.

QSL to home calls.

*NEPAL, 9N. Robert, 9N7AA has been active using 

FT8 on 30 meters around 1230z 

and 17 meters around 1300z.

QSL via LoTW.

*CAPE VERDE, D4. Oliver, DJ5QS is QRV 

as D4CW and D44DX from Santa Maria village on Sal Island, 

IOTA AF-086, until March 2.

Activity is on 80 to 10 meters using CW and SSB.

QSL to home call.

*CANARY ISLANDS, EA8. Philippe, 

EA4NF will be QRV as EA8/EA4NF from Hierro Island, 

OTA AF-004, from March 4 to 6.

Activity will be on the FM and Linear LEO satellites 

from very rare Grid Squares IL07 and IL17.

QSL via LoTW.

*GUADELOUPE, FG. Philippe, 

F1DUZ is QRV as FG4KH until March 15. 

Activity is on the HF bands.

This includes being active in the REF SSB 

and upcoming ARRL International SSB DX contests.

QSL to home call.

*ST. LUCIA, J6. A group of operators 

will be QRV as J68HZ from March 1 to 7. 

Activity will be on 160 to 10 meters.

This includes being active in the upcoming 

ARRL International SSB DX contest.

QSL direct to K9HZ.

*ST. VINCENT, J8. Brian, GW4DVB is QRV 

as J88PI from Bequia Island, IOTA NA-025, until March 8.

Activity is on 40 to 6 meters using SSB, SSTV, and FT8.

QSL direct to home call.

*BELGIUM, ON. Members of the Radio Club Belge de l’Est 

are QRV with special event call sign OR100RCBE 

during all of 2022 to celebrate the club’s founding in 1922.

QSL via ON4GDV.

*CURACAO, PJ2. Andreas, 

DK5ON will be QRV as PJ2/DK5ON from March 1 to 17. 

Activity will be on 160 to 6 meters using CW, SSB, FT8, and FT4.

This includes being active in the upcoming 

ARRL International SSB DX and Russian DX contests.

QSL to home call.

*SINT MAARTEN, PJ7. Tom, 

AA9A will be QRV as PJ7AA from February 26 to March 26.

Activity will be on 80 to 10 meters using CW, SSB, FT8, and FT4.

QSL direct to home call.

*BRAZIL, PY. Special event station ZZ165IBI 

is QRV during the month of March 

to commemorate the founding of the city of Ibiuna 165 years ago.

QSL via PU2SWB.

*ANTIGUA, V2. Bud, AA3B will be QRV 

as V26K from March 3 to 10. 

Activity will be on the HF bands using CW.

This includes being active as 

a Single Op/High Power/All Band/Unlimited entry 

in the upcoming ARRL International SSB DX contest.

QSL via LoTW.

https://www.pi4raz.nl/  Edmond PA3E

 

 

*Poolse radioamateurs stellen WinLink ter beschikking voor Oekraïne.

Frank Webmaster PI4RAZ.

Geplaatst op 25 februari 2022.

Leden van de Poolse nationale amateurradiovereniging PZK 

(Polski Związek Krótkofalowców) 

bieden WinLink-e-mailcommunicatieverbindingen aan 

in de 1,8, 3,5 en 14 MHz-banden.

Een bericht op de Facebook-pagina 

van de Poolse Amateur Radio Unie luidt:

“Beste amateur-operators, 

in het licht van de nieuwste bedreigingen in onze regio 

en een mogelijke inkomende golf van vluchtelingen, 

met al meer dan 2 miljoen inwoners in Polen, 

willen we u eraan herinneren dat we tot uw beschikking staan.

Als u een gediplomeerde radioamateur bent, 

kunt u informatie per e-mail naar uw familieleden in Polen 

of hulpdiensten sturen via het Winlink-systeem, 

dat werkt op HF-banden, onafhankelijk van toegang 

tot de lokale ICT-infrastructuur https://winlink .org/WinlinkExpress.

We raden u aan de software te downloaden, 

te installeren en de werking ervan te controleren.

Poolse WinLink-knooppunten zijn QRV op 160,80,20m

SR5WLK dialfrequentie 3595,5 kHz USB

SR3WLK dialfrequentie 14111 kHz USB

SP3IEW dialfrequentie 1865 kHz USB

Als we informatie ontvangen 

over het afsluiten van internet in de bedreigde regio, 

zullen we dagelijks QRV zijn als SP0MASR @ 18-20 UTC 

op de frequenties 3770 kHz +/- QRM, 7110 kHz +/- QRM.

Communiceer in een dergelijke situatie in het Pools of Engels.

We zijn hier om u van dienst te zijn.”

https://www.pi4raz.nl/  Edmond PA3E

 

 

*RAZzies Maart 2022.

Frank Webmaster PI4RAZ.

Geplaatst op 27 februari 2022.

De RAZzies voor de maand Maart 2022 is uit!

Met deze maand:

– 12,6V Li-Ion lader

– Opa Vonk: Beverage antenne

– Revisie van een Sony CRF V21

– Gate-Dipper

– PA3CNO’s Blog

– Afdelingsnieuws

Je kunt ‘m HIER downloaden.

Veel leesplezier!

https://www.pi4raz.nl/  Edmond PA3E

 

 

*Oekraïense en Russische radio-enthousiastelingen 

strijden om vermeende Russische militaire frequentie.

Frank Webmaster PI4RAZ.

Geplaatst op 28 februari 2022.

De Kiev Independent meldt dat de frequentie 

van een vermoedelijke Russische militaire kortegolf radio-uitzending, 

bekend als de ‘zoemer’ 

vanwege de herkenbare herhalende kanaalmarkering, 

het strijdtoneel is geworden voor rivaliserende Russische 

en Oekraïense radio-enthousiastelingen, 

die hebben geprobeerd de frequentie te kapen 

om propaganda te verspreiden.

De UBV-76-uitzending, die op 4625kHz kan worden beluisterd 

op een kortegolf radio, 

wordt vermoedelijk gebruikt door het Russische leger 

voor het doorgeven van gecodeerde berichten aan strijdkrachten.

Het signaal wordt uitgezonden sinds het einde van de jaren zeventig, 

tijdens het hoogtepunt van de koude oorlog.

Er is veel gespeculeerd over het exacte doel van het radiosignaal, 

maar volgens het Numbers Station Research and Information Center 

is de meest algemeen aanvaarde theorie dat de uitzendingen 

worden gebruikt om communicatie 

binnen het westelijke militaire district van Rusland te verzenden.

De radiosignalen zijn afkomstig uit het dorp Naro-Fominsk, 

in de buurt van Moskou. 

De frequentie is naar verluidt in gebruik door het Russische leger 

met een herhaald gezoem, 

dat af en toe wordt onderbroken door live gecodeerde berichten.

Nu de spanningen tussen Rusland en Oekraïne opliepen, 

merkten enthousiastelingen op dat de versleutelde radio berichten 

steeds frequenter werden.

Lees het volledige Kyiv Independent artikel hier:

https://kyivindependent.com/national/ukrainian-

russian-radio-enthusiasts-battle-over-alleged-russian-military-frequency/

Russische legerfrequenties.

Https://wiki.radioreference.com/index.php/Category:Russia_Military_Frequencies

https://k0lwc.com/monitoring-the-airwaves-during-ukrainian-conflict/

12041 kHz dag, 10057 kHz nacht.

13619 kHz dag, 12905 kHz nacht.

7140 kHz dag, 4750 kHz nacht.

44225 kHz

39425 kHz

31375 kHz

https://www.pi4raz.nl/  Edmond PA3E

 

 

*Amateurradio in Oekraïne uit de lucht vanwege noodtoestand en staat van beleg

25/02/2022/in Algemeen nieuws/door Poll van der Wouw PA3BYV

Amateurradio in Oekraïne Amateurradio in Oekraïne 

is tenminste de komende 30 dagen 

uit de lucht vanwege de noodtoestand en staat van beleg.

Vlak voor de Russische militaire invasie 

werd in Oekraïne de noodtoestand afgekondigd.

Het decreet van 24 februari van president Volodymyr Zelensky 

zal onder meer ten minste 30 dagen van kracht blijven 

en kan worden verlengd.

Zoals gepubliceerd op de website van de Verkhovna Rada, 

het wetgevend orgaan met één kamer van Oekraïne, 

omvat de noodtoestand onder meer de regulering van tv- 

en radioactiviteiten en “een verbod op de werking 

van radioamateurs voor persoonlijk en collectief gebruik”.

Snel veranderende situatie

Het decreet stelt ook een verbod in op massa-evenementen en stakingen.

Ook geeft het toestemming om de documenten van burgers te controleren.

En daarnaast zo nodig huiszoekingen te verrichten bij personen, 

voertuigen, vracht, kantoorruimte en woningen.

Ook een avondklok is mogelijk.

“De situatie verandert snel,” zei IARU Region 1 

secretaris Mats Espling, SM6EAN. 

“IARU Regio 1 volgt de ontwikkelingen 

en verwacht van alle radioamateurs 

dat zij hun nationale wetten en regels volgen.”

Bericht van Anatoly Kirilenko, UT3UY

De IARU ontving op 24 februari 2022 onderstaand bericht:

Beste vrienden,

Vanmorgen vroeg is Rusland een oorlog begonnen met Oekraïne.

Militaire faciliteiten en vliegvelden 

in sommige steden, waaronder Kiev, werden beschoten.

Ook werd Oekraïne aangevallen 

vanuit het oosten vanuit Rusland.

Vanuit het noorden vanuit Wit-Rusland 

en vanuit het zuiden vanuit de Krim.

Dank van de Oekraïense burgers aan de VS, 

Groot-Brittannië, Canada, Polen, de Baltische staten, 

Tsjechië en enkele EU-landen voor hulp en wapens.

Vandaag is in Oekraïne de staat van beleg afgekondigd.

Er is een verbod op de werking van amateurstations 

in Oekraïne voor 30 dagen vanaf vandaag.

Anatoly Kirilenko, UT3UY Vice-voorzitter UARL

Bron van het verbod op de werking van amateurstations 

in Oekraïne voor 30 dagen vanaf vandaag: ARRL

Bron bericht van Anatoly Kirilenko, UT3UY, vice-voorzitter UARL: IARU

https://www.veron.nl/ Edmond PA3E

 

 

*Nieuw 10 GHz baken in Assen

24/02/2022/in Algemeen nieuws/door Poll van der Wouw PA3BYV

Er is een nieuw 10 GHz baken in Assen on air.

De afgelopen weken is hard gewerkt 

om het nieuwe 10 GHz baken in Assen in de lucht te krijgen.

Vanwege verbouwingsactiviteiten en de Corona beperkingen, 

was de opstellingsplaats met relais PI2/PI6ASN, PI2NON 

en ASN HamNet zeer slecht toegankelijk.

Het baken is inmiddels geplaatst.

Het zendt uit op 10368.981 MHz 

met de call PI7ASN in CW van uit locator JO32GX59RS.

Power is ca 800 mW in een 

16 slots Golfpijp Antenne op een hoogte 

van 33 meter aan de liftschacht.

Linkverbinding

Daarnaast zijn er nieuwe linkverbindingen 

op 5 GHz geplaats voor besturing 

en maakt nu ook weer EchoLink werkend naar PI2ASN-R.

Dank gaat uit naar Hans PE1CKK, Reinoud PE1CYM 

en Willem PB8W voor hun inzet 

en natuurlijk alle hulp lijnen op de achtergrond.

Met dank aan Eene PA3CEG, 

namens de relaisgroep Assen.

Radioamateur bakens in Nederland

Ga van dit bakens overzicht naar het VHF-repeaters overzicht

Ben je op zoek naar het enige echte volledige 

en actuele overzicht van de radioamateur bakens 

in heel Nederland?

Bekijk en/of download dan nu gelijk de volledige lijst 

van onbemande amateurstations (een .xlsx bestand) 

van de geheel vernieuwde website van Agentschap Telecom.

Deze genoemde XLSX lijst wordt zeer regelmatig 

door het Agentschap Telecom bijgewerkt, 

en is dus leidend in de Nederlandse radiobaken gemeenschap.

Maar let wel op als je ‘m download en bewaard 

dat je bij gebruik altijd eerst even moet checken 

of er wellicht al weer geen nieuwere te downloaden is.

De veranderingen volgen elkaar soms wel 

in bijzonder hoog tempo op.

https://www.veron.nl/ Edmond PA3E

 

 

*Kort radioamateurnieuws – week 8, 2022

26/02/2022/in Aankondiging evenementen/door Erwin van der Linden (PE1CUP)

Logo kort radioamateurnieuws

Deze week in ‘Kort radioamateurnieuws’:

Nieuwe GNU Radio-tutorials voor beginners,

Februari-uitgave Twente Beam: aardtelegrafie,

Griekse postzegels met amateurradio als thema

Kort radioamateurnieuws

1. Nieuwe GNU Radio-tutorials voor beginners

GNU Radio is een opensource-software bibliotheek 

voor digitale signaalverwerking. 

De beschikbare softwarecomponenten kunnen 

in combinatie met voordelige RF-hardware 

worden gebruikt om SDR-toepassingen te bouwen.

Voor deze uitgebreide verzameling van SDR-componenten 

zijn kort geleden nieuwe Engelstalige tutorials 

beschikbaar gekomen voor de beginnende gebruiker.

Bekijk de tutorials op de GNU Radio-website.

2. Februari-uitgave Twente Beam: aardtelegrafie

Twente Beam is het afdelingsblad 

van de gecombineerde VERON-VRZA-afdeling in Twente.

In de februariuitgave van het blad 

vind je onder andere een tweetal artikelen over “aardtelegrafie”.

Daarin lees je een beschrijving van een zend/ontvangstinstallatie 

waarbij niet de ether 

maar de aarde als transmissiemedium wordt gebruikt.

De zender injecteert laagfrequente wisselstroom 

middels twee aardelektroden in de grond.

De ontvanger, eveneens uitgerust met een “antenne” 

bestaande uit twee aardpennen, 

ontvangt het signaal en verstrekt het.

Op deze manier kunnen morseberichten 

tot enkele kilometers draadloos overgedragen worden.

Lees dit en meer in de Twente Beam van februari.

3. Griekse postzegels met amateurradio als thema

Het Griekse postbedrijf ELTA heeft een speciale set 

van vier postzegels uitgebracht met amateurradio als thema.

Dat gebeurt ter gelegenheid van de opening 

van het radiocommunicatiestation 

van het Griekse Algemeen Secretariaat 

voor Telecommunicatie en Post.

Het boekje met vier zelfklevende postzegels, 

waarvan er vijfduizend stuks worden geproduceerd, 

is verkrijgbaar sinds dinsdag 15 februari 2022.

Dat meldt de Griekse radioamateurvereniging RAAG.

Heb je tips voor ‘Kort radioamateurnieuws’, 

bijvoorbeeld omdat je een evenement wilt aankondigen?

Wij horen dat dan graag: webredactie@veron.nl.

Natuurlijk ontvangen wij ook graag (concept)artikelen 

voor de VERON-website of Electron.

https://www.veron.nl/ Edmond PA3E

 

*Propagatienieuws – week 7, 2022

27/02/2022/in Algemeen nieuws/door Erwin van der Linden (PE1CUP)

Propagatienieuws

Deze week in Propagatienieuws:

HF: geen verhoogde condities verwacht,

VHF+: mogelijk ietwat verhoogde tropocondities aan de kust,

EME: lage pad verliezen, beperkte EME-tijdvensters

Propagatienieuws wordt samengesteld door Tom Koeken (PC5D).

HF

Het was geen al te beste week voor HF-propagatie 

met lage waardes voor de zonnefluxindex (SFI) 

en een soms verhoogde Kp-index.

De week begon goed met de ARRL DX CW-contest.

Deze ging vrij goed met 15 meter open in de namiddag, 

zelfs voor bescheiden uitgeruste stations.

Maar met een SFI van minder dan 100 

gaat het toch wat minder goed. 

Geomagnetische condities gaven ook een gemengd beeld, 

met twee periodes waar de Kp-index steeg tot 5.

Een daarvan was waarschijnlijk te wijten aan de zonnewind 

van een naar de aarde gericht coronaal gat, 

waar we het vorige week over hadden.

HF-vooruitzichten

Voor de komende dagen verwacht NOAA 

dat de SFI licht afneemt tot 93 op maandag.

De Kp-index is momenteel verwaarloosbaar, 

maar deze zal maandag op kunnen lopen tot 4 

als gevolg van een coronaal gat aan het zonneoppervlak is, 

dat vrijdag op de aarde was gericht.

De daarbij vrijkomende materie bereikt na 2 à 3 dagen de aarde.

De MUF (voor de F-laag over 3000 km) 

zal variëren tussen circa 10 MHz in de nacht 

tot circa 21 MHz overdag.

Voor paden naar het zuiden zijn 

er af en toe openingen op 24 MHz.

We zijn misschien op weg naar het zonnemaximum, 

maar we hebben nog een lange weg te gaan.

VHF en hoger

Momenteel trekt een hogedrukgebied weg 

in oostelijk richting met wind die over land wordt aangevoerd.

Wie wat dichter bij de kust woont kan mogelijk profiteren 

van wat redelijke tropocondities boven de Noordzee.

Het zal echter geen uitgebreid gebied zijn 

en ook maar een beperkte tijd aanhouden.

Andere propagatiemodi zijn mogelijk, 

zo is er altijd kans op random meteoren 

en op aurora bij een hogere Kp-index.

EME

De maan passeerde vandaag het perigeum 

(de kortste afstand tot de aarde), 

dus de pad verliezen zijn het laagst, 

maar de maan komt niet hoog te staan 

en daardoor is de beschikbare tijd voor verbindingen beperkt.

De declinatie neemt in de loop van de week wel weer toe.

De 144MHz-hemelruis is de hele week laag tot matig,

maar de zon en maan staan woensdag 

vanaf 09:00 uur dicht bij elkaar, 

wat EME moeilijk maakt, vooral op VHF.

Op internet zijn er veel sites te vinden 

met aanvullende informatie over de maan.

Het staat wat verder af van onze hobby, 

maar mogelijk toch interessant is Time and Date.

Over zonnefluxindex, zonnevlekkengetal en Kp-index

De zonnefluxindex (SFI) is een maat 

voor de ionisatiegraad van de ionosfeer.

De SFI heeft een waardenbereik van 50 tot 300.

Lage waarden signaleren doorgaans slechte 

of matige HF-condities en hoge juist goede (een hoge MUF).

Tijdens de piek van een zonnevlekkencyclus 

worden waarden gemeten van meer dan 200, 

met kortdurende uitschieters naar 300.

Het zonnevlekkengetal is een maat voor de activiteit van de zon.

Ook nu geldt, hoe hoger de waarde, 

des te gunstiger voor de HF-propagatie (op hogere banden).

De zonneactiviteit kan als volgt ingedeeld worden 

aan de hand van het zonnevlekkengetal: laag: 0-30, 

gematigd: 30-60, hoog: 60-90, 

zeer hoog: 90-120, intensief: > 120.

De Kp-index is een maat 

voor de magnetische fluctuaties in de ionosfeer.

Lage waarden zijn gunstig voor de HF-propagatie.

Vanaf een waarde van 2 beginnen HF-condities te degraderen.

Boven de 5 is er sprake van ernstige verstoring 

en vanaf 7 kunnen zelfs radio-black-outs voorkomen, 

waarbij HF-communicatie volledig uitvalt.

Bij hogere Kp-indexwaarden (vanaf ongeveer 3) 

neemt de kans op aurora overigens toe.

De beste HF-condities op de hogere banden zijn 

dus te verwachten bij een hoge zonnefluxindex, 

een hoog zonnevlekkengetal en een lage Kp-index.

Over maximaal bruikbare frequentie (MUF) 

en kritische frequentie

De maximaal bruikbare frequentie (MUF) 

is de frequentie waarbij de verwachting is dat radiosignalen 

nog zullen reflecteren tegen de ionosfeer voor paden van 3000 km. 

Voor paden korter dan 3000 km zal de MUF lager zijn 

omdat de opstralingshoek steiler is, 

waardoor radiosignalen makkelijker door de ionosfeer heendringen.

De frequentie waarbij nog reflectie optreedt 

terwijl de opstralingshoek 90 graden is (verticaal), 

wordt de kritische frequentie genoemd.

Tom PC5D stelt het propagatienieuws samen.

Bij de samenstelling maakt hij onder andere gebruik 

van de voor Nederland relevante informatie 

uit het wekelijkse RSGB Propagation News

DX Info Centre en Make More Miles on VHF.

Propagatienieuws maakt ook deel uit 

van het radiojournaal van de Zuid-Limburgse zondagochtendronde.

https://www.veron.nl/ Edmond PA3E

 

 

*Frederike is Duitslands jongste radioamateur

01/03/2022/in Algemeen nieuws, Jeugd 

en Jongeren/door Poll van der Wouw PA3BYV

Frederike is Duitslands jongste radioamateur.

De 13-jarige heeft namelijk sinds kort 

de “grote” amateurradiolicentie.

Frederike Dötsch uit Amberg 

is de jongste vrouwelijke radioamateur 

met een radiolicentie klasse A van de Duitse Amateur Radio Club (DARC) e.V.

De 13-jarige slaagde in januari met succes 

voor het licentie-examen bij het Bundesnetzagentur 

en bewees dat: Meisjes en technologie gaan goed samen!

Ze werd gesteund door haar familie, 

dat is dan ook een echte radioamateurfamilie. 

Van nu af aan is zij op de radiofrequenties te horen 

onder de roepnaam DH9FD, Delta-Hotel-9-Foxtrott-Delta.

DARC-lid

Frederike’s enthousiasme voor radioamateurs begon twee jaar geleden.

In haar familie bestaat de fascinatie voor radio al verschillende generaties.

Zowel haar grootvader als haar ouders zijn actieve radioamateurs.

Sinds oktober 2021 is ook Frederike lid van de DARC 

en deelnemer aan de radiowedstrijden in de DARC.

Op 29 januari slaagde zij voor het radioamateurexamen voor de A-klasse.

Daarmee is zij de jongste radioamateur in de DARC.

De zogenaamde A-klasse beschrijft 

de geavanceerde categorie van radioamateurvergunningen.

Het staat het werken toe op alle 

in Duitsland toegestane radioamateurfrequenties.

Direct door naar Full

Samen met haar oudere broer 

had de nu 13-jarige aanvankelijk voor het instapexamen 

voor radioamateurs gestudeerd in een onlinecursus,

waarin basiskennis over radiotechniek en -bediening wordt getoetst.

Om nog meer mogelijkheden in radioamateurisme te kunnen benutten, 

stelde de leerlinge zich direct daarna de hogere licentieklasse als doel.

“Ik ben erg trots dat ik geslaagd ben voor het examen.” 

“Ik kijk ook uit naar vele radiogesprekken 

en contacten met andere mensen,” zegt Frederike.

Bundesnetzagentur

Wie in Duitsland aan de radioamateurdienst 

wil deelnemen moet een radioamateurexamen afleggen.

Wie slaagt krijgt vervolgens 

van het Bundesnetzagentur (BNetzA) een certificaat. 

Daarmee kan certificaat deelname 

aan de amateurradiodienst worden aangevraagd. 

Het BNetzA wijst een bijbehorende roepnaam toe.

De amateurradioverordening regelt de in Duitsland 

geldige amateurradio certificaat klassen E (beginners) 

en A (gevorderden).

Vergelijkbaar met N (Novice) en F (Full) in Nederland.

Meer vrouwen

Overwegend jonge mannen komen als radioamateurs 

intensief in aanraking met deze wijze van berichtenoverdracht.

Dat wekt ook hun technische belangstelling. 

Industrie en onderzoek stellen dit gekwalificeerde jonge talent zeer op prijs.

Het doel van de DARC  is meer jonge meisjes 

en vrouwen kennis te laten maken met deze fascinerende hobby.

Dat biedt hun de kans bij de keuze van hun toekomstige loopbaan 

een technisch beroep te kiezen 

en zich te onderscheiden van de massa sollicitanten.

Dit is een goede manier om jong technisch 

en wetenschappelijk talent te rekruteren – trouw aan het motto

“Van radioamateur tot ingenieur”

Bron: DARC

https://www.veron.nl/ Edmond PA3E

 

 

*DARC-update m.b.t. Oekraïne.

Frank Webmaster PI4RAZ.

Geplaatst op 1 maart 2022.

De Duitse amateurvereniging DARC 

heeft een richtlijn voor Duitse amateur geplaatst 

hoe men om moet gaan met de oorlogssituatie op dit moment.

DARC schrijft hierover:

“Zoals de afgelopen dagen meerdere malen is gemeld, 

woedt er momenteel oorlog in Oekraïne 

en als gevolg daarvan is het gebruik 

van amateursradiostations momenteel verboden.

De situatie wordt zeer nauwlettend gevolgd

door IARU Regio 1 en haar lidstaten,

en maatregelen ter ondersteuning van de vluchtelingen worden voorbereid,

met name in de landen die op de route van de vluchtelingenstromen liggen.

In Roemenië zijn radioamateurs door de overheid benaderd

om hun expertise aan te bieden mocht de situatie verslechteren.

In Polen zetten gsm-aanbieders tijdelijke gsm-stations

in en krijgen vluchtelingen gratis gebruik van gsm’s en treinen.

Bovendien hebben Poolse radioamateurs

ook meer Winlink-gateways geactiveerd

om Oekraïense radioamateurs meer communicatiemogelijkheden te geven

als de mobiele netwerken uitvallen of worden uitgeschakeld.

In principe riskeert echter elke radioamateur

die momenteel vanuit Oekraïne zendt zijn leven.

Als je naar een Oekraïense zender luistert,

moet je daar zeker geen ruchtbaarheid aan geven.

Het verspreiden van roepnamen, locaties en frequenties

– zowel op een band als in een cluster

– moet in ieder geval worden vermeden.

In de huidige situatie kunnen we het beste luisteren.

We moeten niet proberen Oekraïense radioamateurs aan te roepen.

Als we een oproep uit Oekraïne horen,

moeten we ook geen pile-up veroorzaken,

want je wilt absoluut een station kunnen werken tijdens de oorlog.

En verder, zoals gewoonlijk, als je de woorden “Emergency”,

“Welfare Traffic” of de afkorting “QUF”

(telegrafie noodsignaal) hoort, stop dan met zenden,

luister en volg een paar eenvoudige regels:

– Wanneer je dergelijk verkeer ontvangt, luister

en schrijf alles op wat je hoort.

– Blijf op de frequentie totdat duidelijk is

dat je niet kunt helpen én iemand anders helpt.

– Ga niet zenden voordat je 100% zeker weet dat je kunt helpen!

– Volg de instructies van het controlestation

Het controlestation is het station dat de noodsituatie heeft

of als zodanig is aangewezen door het station in nood.

– Houd het nieuws kort.

   Wissel geen nutteloze informatie uit.

– Volg in grote lijnen het noodoproepschema

dat je hebt geleerd in de EHBO-cursus:

– Wanneer is het gebeurd? (Datum, tijd, frequentie)

– Waar gebeurde het? (Plaats van nood)

– Wat is er gebeurd?

– Hoe kunnen we helpen?

– Wie kan helpen?

De noodoproep kan dan worden doorgegeven aan de lokale politie,

die de juiste contacten heeft bij Buitenlandse Zaken.

Natuurlijk moet je rustig en feitelijk uitleggen wat voor informatie je hebt.

Raak niet in paniek en blijf kalm.

En onthoud altijd dat we een medium zijn om berichten te bezorgen.

We kunnen en we doen dat

– maar niet meer.

Met name anderen uitleggen hoe ze kunnen helpen,

is niet onze taak.

Als je zoekt naar vermiste personen,

dan is er de zoekdienst van het Rode Kruis,

die al actief is in landen met vluchtelingenstromen.

Ook als de IT-systemen van de zoekdienst lam liggen

door een cyberaanval, is de dienst nog steeds beschikbaar.

Wat niet nodig is, zijn mensen die denken

dat ze nu ‘de wereld redden’

met hun noodradiokoffertjes en die alles altijd beter weten.

De Oekraïense president heeft al bevestiging gekregen v

an Elon Musk en Starlink dat de juiste apparatuur

voor breedbandinternettoegang via satelliet onderweg is

en mobiele netwerken werken momenteel ook.

D.w.z. communicatie via kortegolf is momenteel niet nodig en ik herhaal mezelf:

Het beste wat we kunnen doen is luisteren.”

https://www.pi4raz.nl/ Edmond PA3E

 

 

*Deze Week geen moppen,

mijn gedachten gaan uit naar de bewoners in de Oekraïne

die hun land worden uit gedreven

om dat ze bij Europa willen horen

en hun grote buurman dat niet goed vindt.

Dit is puur mijn eigen mening Edmond PA3E

 

 

*Heeft ook u iets te koop.

*Of weg te geven of u zoekt iets.

Misschien hebt u informatie nodig?

Laat het weten via het ORB e-mailadres

Wij nemen het dan op in de ronde.

Misschien kan een medeamateur u helpen*

Zo nu zijn we weer aan het einde gekomen van deze 815 ronde.

Johan PD2JCW en Frank PF1SCT die het u vertelden.

En Edmond PA3E

Die maakte dat U het op de ORB-site kon na lezen HI.

En onze vast copy leveranciers,

Wensen u nog een prettige avond verder.

Tot de volgende ronde maar weer.

Het ORB TEAM


Terug naar de Ronde